Regulamin zawodów SP DX RTTY Contest 2019

                 Zawody odbywają się  w czwarty pełny weekend kwietnia .
           Przed  udziałem w zawodach prosimy o przeczytanie  regulaminu zawodów.

                                  Regulamin zawodów SP DX RTTY Contest 2019

                                            
Zmiany  w regulaminie  !!!!!  ( czas wysyłki logów i  mnożnik)Sponsor :  ZG PZK , PK RVG                     

1. Termin:   sobota  27 kwiecień - niedziela 28   kwiecień     czas: 12.00 UTC - 12.00 UTC
2. Pasmo:    3,5 MHz - 28 MHz 
3. Modulacja:   RTTY 
4. Klasyfikacja:
    A. SO HP -- Jeden operator, wszystkie pasma HP
    B. SO LP -- Jeden operator , wszystkie pasma LP
    C. SO QRP -- Jeden operator , wszystkie pasma QRP (stacje zagraniczne i polskie)
    D. MO -- Wielu operatorów, wszystkie pasma , jeden Tx
    E. MM -- Wielu operatorów , wszystkie pasma , wiele Tx
    F. SWL ( stacje nasłuchowe polskie i zagraniczne)
    G. SO SP HP -- Stacje polskie -Jeden operator , wszystkie pasma HP
    H. SO SP LP -- Stacje polskie - Jeden operator ,wszystkie pasma LP
     I. MO SP -- Stacje polskie  z wieloma operatorami , wszystkie pasma, jeden Tx
    J. MM SP -- Stacje polskie z wieloma operatorami , wszystkie pasma , wiele Tx
    K​. Novice  (jeden operator , stacje zagraniczne i polskie )
 
      Zawody są typu WW - wszyscy  przeprowadzają łączności z wszystkimi .
     Single Operator oznacza, że wszystkie czynności obsługi stacji, zapisu łączności i ich kontroli wykonywane są przez jedną osobę. Ponadto w danym momencie może być emitowany dokładnie jeden sygnał.
     Multi-Operator Single Transmitter  oznacza, że w danym momencie może być emitowany dokładnie jeden sygnał.
     Multi-Operator Multi Transmitter oznacza to że możemy  maksymalnie mieć pięć  przesyłanych sygnałów , po jednym na każde pasmo  w tym samym czasie .Pięć pasm może być aktywnych jednocześnie.
     High Power oznacza  maksymalną moc  wyjściową  ograniczoną wyłącznie  licencją.
     Low Power  oznacza  maksymalną moc wyjściową : 100 W
     QRP  oznacza  maksymalną moc wyjściową  : 5 W
     Novice  oznacza staje indywidualne amatorskie które  otrzymały licencje  w okresie ostatnich trzech lat.

5. Raporty:
Stacje zagraniczne  nadają:  RST + Numer kolejny QSO ( np.599001) . 
Stacje polskie nadają:   RST + skrót powiatów  (np. 599 BY ) .Właściwe do miejsca lokalizacji  radiostacji podczas zawodów. Lista powiatów SP-Poviats
 5a. Prefiksy stacji  polskich :  3Z, HF , SN , SO , SP , SQ , SR.
6. Punktacja: 
    za QSO z własnym krajem - 2 pkt. 
    za QSO z stacją z tego samego kontynentu - 5 pkt. 
    za QSO z stacją spoza własnego kontynentu - 10pkt. 
7. Mnożnik :
    Mnożnikiem są kraje wg listy DXCC łącznie z SP + powiaty. Mnożnik liczy się za każde pasmo oddzielnie.
    Łączność z każdym kontynentem liczy się do mnożnika tylko raz bez względu na pasmo (max.6).
8. Wynik końcowy:
    Suma pkt. za QSO x (suma krajów + suma powiatów ) x ilość kontynentów z którymi przeprowadzono QSO ( max.6 ).
9. SWL:
    Nasłuchowców obowiązuje odebranie znaków obydwu  korespondentów oraz grup kontrolnych wymienianych pomiędzy stacjami.
    Punktacje za przeprowadzone nasłuchy , mnożniki  , oraz wynik końcowy  oblicza się  tak samo  jak u nadawców .
    Zarówno stacja polska jak i  zagraniczna może być wykazana w logu tylko jeden raz  na danym paśmie .
10. Wywołanie w zawodach:     Dla wszystkich stacji     " CQ SPDX  TEST " 
11. Dyplomy:
      Za zajęcie pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach nagrody rzeczowe ( puchary, plakietki *)
      Za zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca dyplomy we wszystkich kategoriach.
    * Uwaga.  Nagrody będą wydawane gdy będzie co najmniej 30 uczestników w poszczególnych kategoriach .Jest możliwość  przydzielenia  nagród  ukierunkowanych  przez fundatorów.
11a. Każdy z uczestników ma możliwość  zdobycia  dyplomu SP-Powiat  Award    https://awards.pzk.org.pl/polskie-dyplomy.html  w odpowiedniej  klasie podczas zawodów.

12. Dzienniki:
     Dzienniki łączności w postaci elektronicznej w formacie  Cabrillo  należy "załadować" bezpośrednio na stronie (upload)  w razie kłopotów można będzie przesłać  na adres   sprtty@pzk.org.pl     w terminie 7 dni od zakończenia zawodów.
     Logi w innych formatach będą użyte tylko do kontroli.
     Dzienniki prosimy  podpisywać w postaci  znak.cbr   (nie tytułować nazwą zawodów!)  i powinien być załącznikiem , a w temacie  listu  znak wywoławczy identyczny jaki był używany podczas zawodów.
      Dzienniki zawodów przesłane poprzez strone zostaną umieszczone na stronie LOGI 
      12a.Objaśnienie wyglądu  dziennika w formacie cbr   wzor cabrillo
      13. Dyskwalifikacja:
    Jeśli w dzienniku zostaną znalezione rażące błędy lub przekroczą przepisy  krótkofalarstwa, niesportowe zachowanie się podczas zawodów lub nieprzestrzeganie regulaminu zawodów  są  wystarczające do dyskwalifikacji
    Decyzje SPDX RTTY komitetu są ostateczne i nieodwołalne.
___________________________________________________________________________
PS: Zwracamy się o aktywną pomoc w sponsorowaniu zawodów.