Regulamin współzawodnictwa Intercontest emisją RTTY 2022

1. Celem współzawodnictwa jest zwiększenie aktywności stacji polskich w zawodach międzynarodowych emisjami cyfrowymi.
a. wyłonienie najaktywniejszych  nadawców reprezentujących nasz znak na arenie międzynarodowej, uhonorowanie ich i stworzenie wzoru do naśladowania.

2. Współzawodnictwo  obejmuje  wszystkich nadawców indywidualnych i stacje klubowe  biorące udział w zawodach emisjami RTTY .

3. Współzawodnictwo Intercontest PK RVG  obejmuje : 10 międzynarodowych zawodów RTTY w roku kalendarzowym 
a. Poniżej wykaz alfabetyczny zawodów:             
ARRL           SARTG          
SPDXRTTY   BARTG HF
VOLTA         CQ WW RTTY
WAEDC        EAWW
WPX             BARTG Sprint             
4. Kolejność zajętych miejsc  ustalana jest  na podstawie  sumy  punktów za udział  U1.  + za uzyskany wynik  U2  
       
                                                    W =  (U1 + U2)x krotność uczestnictwa

     Krotność liczona -  Po zsumowaniu  punktów x odpowiednio 1 = 10 zawodów , 0,9 = 9 zawodów ,
                    0,8 =  8 zawodów i tak  odpowiednio aż do 1 krotnego uczestnictwa 0,1 = 1 zawody  


5. Punkty za udział  U1:  za udział w zawodach  punkty są  wg  tabeli poniżej:
   Grupa I  - 20 pkt  -  CQWW; WPX; WAE; SPDX    
   Grupa II  - 10 pkt -  BARTG HF; EAWW; BARTG Sprint; ARRL; SARTG;  VOLTA  

6. Punkty za wynik U2 są obliczane w odniesieniu  do najlepszego wyniku  uzyskanego przez stacje z Europy w danej kategorii.
                                                               A
                                      U2 =     N  * --------    gdzie
                                                               B   
           A -  wynik zawodnika z SP
           B -  wynik zawodnika  z EU             
           Uwaga :  w zawodach SPDXRTTY najlepszy wynik stacji z EU =  najlepszy wynik stacji z SP !!
           N – współczynnik  zależny od rodzaju kategorii   
 
Współczynnik N Grupa I Grupa II
Single Band 100 75
Multi Band 200 150

7. Podstawą klasyfikacji są oficjalne  komunikaty organizatorów.

8. Obliczanie wyników  oraz sporządzenie  ich  dokonuje  komisja sportowa  powołana  przez zarząd PK RVG.

9. Zwycięzca  otrzymuje tytuł Mistrz Intercontestu Emisji Cyfrowych daną emisją  za dany rok wraz z pucharem i dyplomem.
a. Za zajęcie  II i III miejsca  uczestnicy otrzymują tytuł vice  mistrza i dyplom.

10. Wręczenie dyplomów oraz pucharów dla zwycięzców oraz ogłoszenie wyników odbywa się na zjeździe PK RVG  a pełne wyniki  zostają umieszczone  na stronie  klubowej PK RVG  i w pismach krótkofalarskich.

11. Decyzje komisji są ostateczne .

Proszę wszystkie stacje  o aktualizacje  swojej listy osiągnięć korzystając z programu SP7DQR SPDXC - baza. Zgłoszenia  kol  Krystian  SP2UU